508 244 411 zukowski.szymon@gmail.com
Zmiany w przepisach Prawa Geodezyjnego – cz.1 – weryfikacja

Zmiany w przepisach Prawa Geodezyjnego – cz.1 – weryfikacja

24 grudnia 2019 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Poniżej przedstawiam zmiany, istotne z punktu widzenia wykonawców prac geodezyjnych oraz Organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zmiany dotyczą między innymi zakresu weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Obecnie weryfikowana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotycząca:

  • wykonywania pomiarów oraz opracowania wyników tych pomiarów
  • kompletność przekazywanych prac geodezyjnych i kartograficznych

W projekcie, który wkrótce trafi do Sejmu dopisano nowy podpunkt, który legalizuje wykonanie weryfikacji pod kątem:

  • spójności przekazywanych zbiorów danych (czyli np. baz BDOT500, GESUT, EGiB) z bazami prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Zaproponowana zmiana, jak czytamy w uzasadnieniu, ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której weryfikowane materiały spełniają wszelkie przewidziane przepisami wymogi prawa, jednakże przekazywane w postaci elektronicznej zbiory nowych lub zmodyfikowanych danych zawierać będą błędy (m.in. natury technicznej lub wynikające z błędów w przeniesieniu wyników prac do roboczej bazy danych).

Z punktu widzenia obecnego, szybkiego tempa modernizacji zasobu zmiana jest oczywista.

Dzięki nowemu zapisowi w Art. 12b ust.1 o którym mowa, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ma obowiązek zweryfikować przekazywane pliki modyfikujące pod kątem ich zgodności z przepisami czyli również pod kątem prawidłowych relacji topologicznych, poprawności geometrycznej, właściwej segmentacji, wypełnieniem obowiązkowych atrybutów czy zasadami poprawnej redakcji mapy zasadniczej.

Wyeliminowanie powyższych błędów na etapie weryfikacji przekazywanych materiałów geodezyjnych doprowadzi do powstawania spójnych i harmonijnych baz danych. Poprawne bazy danych zapewniają generowania zgodnych ze schematami plików GML – które, następnie, umożliwiają integrację danych pochodzących z różnych rejestrów publicznych.

Kolejna duża zmiana dotyczy wprowadzenia ustawowych terminów wykonywania weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych. W zależności od obszaru opracowania wynoszą one:

  •  do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych
  • powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych
  • powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych

 – od dnia otrzymania przez organ SGiK zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Do powyższych terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

  •  

Wprowadzenie terminów weryfikacji dotyczy wyłącznie organów administracji szczebla powiatowego. Ma to na celu nie tyle przyspieszenie co umożliwienie wykonawcy prac geodezyjnych zaplanowanie terminu wywiązania się z przyjętego zlecenia.

Close Menu